• Regulamin

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO rolkidokabin24.pl
 

 

1.      Postanowienia ogólne

2.      Definicje

3.      Usługi świadczone drogą elektroniczną

4.      Procedura zawarcia umowy sprzedaży

5.      Ceny i płatność

6.      Dostawa

7.      Procedura rozpatrywania reklamacji

8.      Prawo odstąpienia od umowy

9.      Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń i zasady dostępu do nich

10.  Ochrona danych osobowych

11.  Postanowienia końcowe

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy

1. Postanowienia ogólne 

1.1. 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem https://rolkidokabin24.pl/ (zwany dalej Sklepem) stanowi własność prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Connect Adam Berg” Adama Berga (zwanego dalej Sprzedającym), zarejestrowaną pod adresem ul. Ignacego Daszyńskiego 30/10, 50-­310 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl) pod numerem NIP: 8981879503, REGON: 362459577, adres korespondencyjny sklepu: SKLEP ROLKIDOKABIN24.PL, ul. Nowowiejska 15, 50-314 Wrocław ; tel.: 71-322 94 93  e-mail: sklep@rolkidokabin24.pl.” 

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.

1.3. Sklep ROLKIDOKABIN24.PL prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

1.4. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu – z wyjątkiem punktów 8 i 9 regulaminu skierowanych wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także z wyjątkiem tych zapisów regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.

 

2. Definicje

Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi założenie konta użytkownika.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia. 

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zamówienia w Sklepie.

KODEKS CYWILNY – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONSUMENT– Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO UŻYTKOWNIKA – nieodpłatnie świadczona usługa elektroniczna polegająca na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się za pomocą indywidualnego loginu i hasła. 

PRZEDSIĘBIORCA– prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

REGULAMIN – niniejszy regulamin.

SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.rolkidokabin24.pl.

SPRZEDAJĄCY – będący właścicielem Sklepu ROLDKIDOKABIN24.PL Adam Berg prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Connect Adam Berg, zarejestrowaną pod adresem ul. ul. Ignacego Daszyńskiego 30/10, 50-¬310 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl) NIP: 8981879503, REGON: 362459577. 

TOWAR – produkty prezentowane i opisane na stronie internetowej Sklepu.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego zawarta między Klientem a Sprzedającym.

USTAWA O INSPEKCJI HANDLOWEJ – ustawa z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001, nr 4, poz. 25 ze zm.).

USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 ze zm.). 

USTAWA O POZASĄDOWYM ROZWIĄZYWANIU SPORÓW KONSUMENCKICH – ustawa z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 823). 

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

USTAWA KONSUMENCKA – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827 ze zm.).

UŻYTKOWNIK – Klient korzystający z usług Sklepu świadczonych drogą elektroniczną. 

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i liczbę towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną 

3.1. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

3.2. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania przez Klienta formularza rejestracji zawierającego następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje konto użytkownika przez przesłanie Sprzedającemu żądania usunięcia konta drogą pisemną lub e-mailem (dane kontaktowe wskazano w punkcie 1.1 regulaminu).

3.3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 4 regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia przez Klienta.

3.4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (obsługą skryptów JavaScript, a także włączenie cookies oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).  

3.5. Klient, korzystając ze Sklepu, zobowiązuje się powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz do ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

3.6. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemnie lub pocztą elektroniczną (dane kontaktowe wskazano w punkcie 1.1. Regulaminu). Sprzedający rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

4. Procedura zawarcia umowy sprzedaży 

4.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową https://rolkidokabin24.pl/. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć: wybór rodzaju i liczby produktów na stronie https://rolkidokabin24.pl/, kliknięcie ikony "dodaj do koszyka", wypełnienie formularza zamówienia i podanie niezbędnych danych, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia przez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane w Sklepie pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

4.3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza, zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu.

4.4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedającym. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikami do wiadomości e-mail są: dokument w formacie PDF zawierający wszystkie dane zamówienia, pouczenie o prawie odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz formularz odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

4.5. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim albo w innym języku, według wyboru Klienta, o treści zgodnej z regulaminem.  

 

5. Ceny i płatność 

5.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

5.2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależy od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

5.3. Sprzedający udostępnia następujące formy płatności:

a.       przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w informacji przesłanej Klientowi, przy czym Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia po uprzednim przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia, natomiast wysyłki towaru dokonuje niezwłocznie po wpłynięciu środków na ww. rachunek bankowy i skompletowaniu zamówienia;

b.      płatności elektroniczne (kartą kredytową albo e-przelewem) za pośrednictwem "Płatności Sky-Pay" (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A) , przy czym Sprzedający rozpoczyna realizację zamówienia po uprzednim przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu rozliczeniowego o dokonaniu płatności, natomiast wysyłki dokonuje niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia;

     Obsługiwane karty płatnicze:
      * Visa
      * Visa Electron
      * MasterCard
      * MasterCard Electronic
      * Maestro

c.       gotówką za pobraniem, przy czym realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po uprzednim przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia i skompletowaniu zamówienia;

d.      gotówką przy odbiorze osobistym, przy czym realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po uprzednim przesłaniu Klientowi przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia i skompletowaniu zamówienia.

5.4. Dostępne formy płatności wskazano na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Formy płatności” pod adresem: https://rolkidokabin24.pl/news/n/71/Formy-platnosci.

5.5. W przypadku wyboru płatności przelewem albo płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

5.6. W przypadku wyboru płatności gotówką za pobraniem albo gotówką przy odbiorze osobistym Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5.7. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne, rachunki lub faktury VAT.

 

6. Dostawa 

6.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (zob. punkt 5.2 regulaminu) albo Klient dokona odbioru osobistego.

6.2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres wskazany przez niego w formularzu zamówienia.

6.3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.

6.4. Czas realizacji zamówienia, łącznie z dostawą, wynosi od 1 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin, a Klient przed sfinalizowaniem zamówienia go zaakceptował.

6.5. Szczegółowe informacje dotyczące form i kosztów dostawy znajdują się na stronie internetowej Sklepu  w zakładce „Formy dostawy” pod adresem https://rolkidokabin24.pl/news/n/70/Formy-dostawy.

6.6  Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji

 

7. Procedura rozpatrywania reklamacji 

7.1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

7.2. W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w kodeksie cywilnym, w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i następne kodeksu cywilnego).  

7.3. Reklamacje składa się na adres korespondencyjny Sklepu wskazany w punkcie 1.1 regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedającego.

7.4. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedającego ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającego w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

7.5. Sklep rozpatruje reklamację Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.6. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta) i nie świadczy z tego tytułu usług posprzedażnych.

 

8. Prawo odstąpienia od umowy 

8.1. Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w podpunktach 8.7, 8.9 i 8.12 regulaminu. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru lub w przypadku umowy o świadczenie usług – od dnia jej zawarcia.

8.2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie albo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia i stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, co jednak nie jest obowiązkowe.

8.4. Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta przesyła na adres jego poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie, zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.6. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8.7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

8.8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową.

8.10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy konsumenckiej, a w szczególności:

a.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

8.12. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia odpłatnych usług (o ile takie usługi oferta Sprzedającego w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedającego kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

8.13. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1, a wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i oba są jego integralną częścią.

 

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 

9.1. Jeżeli Sprzedający nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

9.2. W szczególności Klient będący konsumentem jest uprawniony zwrócić się do:

a.       właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z art. 36 ustawy Inspekcji Handlowej;

b.      stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej; regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

c.       powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

9.3. Ponadto Klient będący konsumentem może skorzystać z europejskiej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL  

9.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.: Federacji Konsumentów, Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Gospodarstw Domowych, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

9.5. Rejestr podmiotów uprawnionych do zajmowania się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce prowadzi, zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Jest on dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php 

 

10. Ochrona danych osobowych 

10.1. Administratorem danych osobowych Klientów, gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby realizacji świadczonych usług i zawieranych umów oraz innych określonych w regulaminie, jest Sprzedający.

10.2. Sprzedający przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.3. Klient podaje Sprzedającemu swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia. Klientom przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

11. Postanowienia końcowe 

11.1. Sprzedający oświadcza, że honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie konsumenckiej. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumenta wynikających z przepisów, dlatego też wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy konsumenckiej są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

11.2. Do rozstrzygania sporów między Sprzedającym a Klientem niebędącym konsumentem właściwy jest sąd ze względu na siedzibę Sprzedającego.

11.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim wpływają one na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową i poinformuje o prawie wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. 

 

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa